swag麻豆网址

swag麻豆网址

【发明】颂曰∶若宣通风毒,则单用茎,去节尤良。每服三十丸,煎连翘汤下。

外甥卢氏为阳令,有此方。中有细子,亦如茄子之子。

腹中蛔虫∶漏芦为末,以饼和方寸匕,服之。花头常下垂,每一朵自中夏开,直至中秋后方尽,凡三叶时珍曰∶按万震《南州异物志》云∶甘蕉即芭蕉,乃草类也。

盖地黄性泥,得砂仁之香而窜,合和五脏冲和之气,归宿丹田故也。【修治】时珍曰∶凡入药炒过用,治疝则以醋拌炒之。

如此九过,则气味极香美。二种苗叶皆可作酒曲,俗呼为独占缸。

【主治】寒湿痿痹,四肢拘挛,膝痛不可屈伸,逐血气,伤热火烂,堕胎。【主治】诸风头眩肿痛,目欲脱,泪出,皮肤死肌,恶风湿痹。

Leave a Reply